Innkalling til årsmøte Sandved Turn

20.01.2024

Til medlemmene i Sandved Turn 20.01.2024:

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandved Turn

Årsmøtet avholdes:

Onsdag 21.feb 2024 kl. 17.00 i Sandneshallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.02.24 på følgende

mail; sandvedturn@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke

før årsmøtet på Sandved Turns hjemmeside (nederst på denne siden).

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år det kalenderåret møtet avholdes, vært medlem av

idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer som ikke fyller 15 år har møte-

og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov

§ 5 til § 8.

Saksliste:

1. Åpning.

2. Godkjenning av de stemmeberettigede.

3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

4. Valg av dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

5. Behandle styrets årsberetning for 2023.

6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand for 2023.

7. Behandle innkommende forslag og saker.

8. Fastsette medlemskontingent, for 2024.

9. Vedta idrettslagets budsjett for 2024.

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

11. Valg av styre.

12. Årsmøteavslutning.


Med vennlig hilsen

Styret

Sandved Turn