Vilkår for påmelding

Oppdatert 14.juni 2024

Innledning

Ved endringer i vilkår av betydning eller ved annen viktig informasjon vil Sandved Turn informere alle medlemmer via foreningens nettsider (www.sandvedturn.no) og/eller via oppgitt kontaktinformasjon registrert i vårt medlemsregister. Som medlem plikter du å holde deg oppdatert på informasjon som publiseres på foreningens hjemmeside og/eller informasjon som sendes til medlemmets elektronisk.

Alle medlemmer i Sandved Turn administrerer sin egen brukerinformasjon i foreningens medlemssystem. Som medlem eller foresatt er du ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Alle medlemmer som er 15 år i løpet av kalenderåret, har mulighet til å delta på Sandved Turn sitt årsmøte med stemmerett. Det er årsmøtet i foreningen som vedtar langtidsplaner, økonomi og andre forhold som kan påvirke foreningens aktiviteter (Se lov for Sandved Turn på våre nettsider).

Sandved Turn plikter å stille med lokaler, utstyr og instruktører til alle sine partier og aktiviteter så framt det er forsvarlig å gjennomføre trening/arrangement. Nasjonale og lokale myndigheter kan pålegge begrensninger i aktiviteten ved f.eks. pandemi eller andre hendelser.

Påmelding og betaling av medlemskontingent og treningsavgift

• Sandved Turn informerer om aktivitetstilbud og påmeldingsrutiner på foreningens nettsider. Semesterstart er normalt i august, med løpende opptak ved gjennom året dersom det er ledig plass.

• For å kunne delta på våre partier må medlemmet ha betalt en medlemskontingent samt treningsavgift for det enkelte parti. Vi gjør oppmerksom på at ved manglende betaling etter 2. betalingspåminnelse vil krav oversendes inkasso.

• Medlemskontingenten inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Kontingenten gjelder for et kalenderår (1. januar til 31. desember) og må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn. Medlemskontingenten sendes ut i etterkant av første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår i januar. (For 2024 er kontingenten kr 300,- per år.)

• Alle medlemmer skal betale treningsavgift for alle partier de deltar på. Treningsavgiften gjelder for et semester (halvår), med mindre medlemmet deltar på arrangement, kurs eller enkelttreninger. Enkelttreninger kan utgå ved større arrangementer på treningslokasjonen.

• All påmelding skal skje gjennom foreningens medlemssystem. Påmeldingen er kun gyldig dersom fødselsdato på gymnasten samsvarer med partiets aldersbegrensning, og når betalingen er fullført i sin helhet. Unntak kan gis ved skriftlig avtale med administrasjonen. Bekreftelse for vellykket påmelding og betaling sendes til oppgitt e postadresse. Dersom betalingen ikke er fullført innen betalingsfristen mister man plassen på ønsket aktivitet.

• Dersom man ikke følger Sandved Turns rutiner for påmelding og betaling vil man ikke ha rett på refusjon ved eventuell feilbetaling.

• Dersom du ikke får plass på ønsket parti, men velger å stå på venteliste, skal du ikke betale medlemskontingent og treningsavgift.

• Hvis du står på venteliste og får tilbud om plass på ønsket aktivitet/parti, har du normalt 48 timer fra du mottar tilbud om plass (via e-post) til å bekrefte plassen ved å betale treningsavgift og eventuelt medlemskontingent. Dersom du ikke betaler innen fristen mister du plassen og den tilbys automatisk til neste på ventelisten. Sjekk derfor e-post regelmessig. Vær obs på at e-post også kan havne i søppelposten.

• Dersom du har betalt for deltakelse på to eller flere partier og ønsker å redusere antall partier/deltakelser må du melde fra snarest mulig og senest 14 dager etter siste påmelding, til sandvedturn@gmail.com. Dette for å frigjøre plass til andre deltakere, samt få refusjon av treningsavgift for ikke benyttet parti.

• Se også eget hovedpunkt for benyttelse av angreretten.

• Sandved Turn har ingen søskenrabatt.

• Sandved Turn har opprettet en egen støtteordning til barn og unge i familier med lav betalingsevne: Fond for Alle. Les mer om fondet på Sandvedturn.no. Administrasjonen kan ikke garantere noe støtte eller plass før søknad er innvilget. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

• Dersom det er ledig plass på partiet er det mulig å komme på maks to prøvetimer før man melder seg på. Man er ikke garantert plass før påmelding er utført.

• Påmelding er personlig og kan ikke endres på navn.

Påmelding – prioritering av deltakere

Foreningen ønsker å gi flest mulig som ønsker å turne plass i vår forening. Ved noen aktiviteter og alderstrinn er det begrenset kapasitet, grunnet stor pågang. Foreningen benytter følgende prosedyre ved påmelding til nytt semester:

  1. Eksisterende medlemmer (med betalt medlemsavgift) som har deltatt på parti får en ukes fortrinnsrett i påmeldingen til nytt turnår.

  2. De som har stått på ventelister inneværende semester vil deretter være prioritert.

  3. Nye medlemmer, samt tidligere medlemmer som er utmeldt fra aktivitet siste semester, vil kunne melde seg på partier ved den åpne påmeldingen. Dette forutsetter ledige plasser.


Foreningen kan avvike fra prioriteringen ved særskilte behov.

Påmelding konkurranseutøvere

• Medlemmer som trener på konkurransegrupper vil motta påmeldinglink i egen e-post før semesterstart. Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt via påmeldingssystemet i sin helhet innen forfall.

Kursaktivitet / enkelttreninger («drop-in») / arrangement

• Sandved Turn tilbyr fra tid til annen spesielt tilpassede aktiviteter. Dette som et tillegg til våre ordinære semesteraktiviteter.

• Benevnelsen «kurs» benyttes for aktiviteter som varer minst en uke (5 dager) enten sammenhengende eller med ukentlig oppmøte fordelt på fem uker. Benevnelsen «enkelttrening» (eller enkelttime) benyttes typisk for «drop-in»-aktiviteter. «Arrangement» benyttes for større aktiviteter som stevner, konkurranser og samlinger, med varighet fra noen timer til flere dager.

• Påmelding og betaling for slike tilbud skjer via vårt medlemssystem eller annet valgt system som kunngjort i invitasjonen. All påmelding er bindende.

• Deltakere som ikke har betalt medlemskontingent, kan bli invitert på enkelttreninger og arrangement. De må da undertegne egenerklæringsskjema før aktiviteten kan starte. Deltakerne må selv sørge for å inneha tilstrekkelig forsikring.

• For å kunne delta på kurs-aktiviteter (5 dager eller mer) må deltakeren ha betalt medlemskontingent inneværende år. Dersom den tidligere ikke er betalt, forfaller kontingenten ved betaling av kursavgiften.

• Angrerett etter angrerettloven gjelder ikke for «enkelttreninger» og «arrangement» jf. Angrl.lovens § 22 1.ledd, bokstav m.

• Vi aksepterer angrerett for kurs hvor avmelding gjøres senest 15 dager før oppstartsuken. For kursuker (sammenhengende dager) gjelder ikke angrerett etter angreloven jf. lovens § 22 bokstav m, når aktiviteten er påbegynt.

• Vi forbeholder oss retten til å avvise påmeldinger til arrangementer der medlemmer er utenfor målgruppen aldersmessig.

• Påmelding er personlig og kan ikke endres på navn.


Forsikring

• Alle medlemmer i Sandved Turn er forsikret via Norges Idrettsforbund / Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikring forutsetter at medlemskontingenten er betalt.

• For medlemmer som deltar på konkurranser (unntatt oppvisninger og saltokonsepter) kreves det konkurranselisens. Lisensen følger kalenderåret og gjelder hele året med utvidet forsikring for utøveren.

• Forsikring gjelder kun frem til fylte 75 år.

Force majeure

• Skulle det oppstå situasjoner som ligger utenfor Sandved Turns kontroll, force majeure, er det opp til årsmøtet i Sandved Turn å ta stilling til eventuelle forespørsler om kompensasjon og/eller erstatning for tapt trening. Alle medlemmer kan fremme saker til årsmøtet. Årsmøtet avholdes normalt påfølgende år i mars måned. Se kunngjøringer på våre hjemmesider.

• I forbindelse med pandemier eller annen unntakstilstand viser vi til informasjon fra Norges Idrettsforbund og myndighetene med de «juridiske konsekvenser» dette har for idretten.

• Nasjonale og lokale myndigheter kan pålegge Sandved Turn tiltak og begrensninger som vil ha innvirkning på foreningens aktivitet. Foreningen kan også iverksette eksempelvis smitteverntiltak for å ivareta foreningen og medlemmenes helse og sikkerhet. Medlemmer og foresatte/andre som følger medlemmet til trening/aktivitet plikter å forholde seg til gjeldende regler. Gjeldende regler og tiltak publiseres på foreningens hjemmesider.

Angrerett

• Ved påmelding / innmelding har medlemmet som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen ved å gi skriftlig melding til Sandved Turn senest 15 dager før første treningsdag i oppstartsuken. Dersom påmelding skjer i løpet av de siste 14 dagene før semesterstart gjelder frist på 14 dager.

• For enkelttreninger, arrangement og kurs henvises det til eget avsnitt som forklarer hva som er omfattet av angreretten.

• Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt til sandvedturn@gmail.com før fristens utløp. Dersom angreretten fremsettes samme dag som oppstart av trening eller samme dag som ordinær trening regnes dette som aktiv deltakelse/bruk av trening denne dagen. Melding om benyttelse av angrerett kan fremsettes ved bruk av standardisert angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig skriftlig erklæring til sandvedturn@gmail.com

• Medlemmet får tilbakebetalt fra Sandved Turn det medlemmet har betalt som ledd i avtalen som termineres, om ikke annet fremgår av avsnitt lenger ned. Tilbakebetalingen skal skje uten unødig opphold, og i utgangspunktet innen 21 dager fra Sandved Turn fikk rettidig melding om medlemmets angrerett.

• Ved benyttelse av angreretten reduseres tilbakebetaling med 5 % av treningsavgiften og kr 25,- av medlemskontingenten. Dette er transaksjonsgebyr Sandved Turn betaler til systemleverandør av medlemsregisteret og ikke noe som foreningen beholder selv.

• Dersom aktiviteten har startet før angreretten utøves, eller samme dag som angreretten fremsettes, er medlemmet forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til den del av tjenesten/treningene som er gjennomført frem til det tidspunkt medlemmet gir rettidig melding om utøvelse av angrerett. Medlemmet må da betale:

– kr 400,- i administrasjonsgebyr.

– kr 300,- i medlemskontingent (som ikke er refunderbar etter påstartet aktivitet). – Andel treningsavgift for det antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding.

• Dersom det er feil på betalingskrav eller innbetalt beløp må medlem/foresatt gi skriftlig tilbakemelding til sandvedturn@gmail.com innen 6 mnd fra betalingskrav er stilt eller innbetalt beløp er gjennomført.

Utmelding utenom utøvelse av angrerett

• Utmelding skal formidles skriftlig på mail sandvedturn@gmail.com, jf. gjeldende lover fra Norges Idrettsforbund.

• Det å gi muntlig eller skriftlig beskjed til trener/resepsjonist/andre er ikke en gyldig utmelding.

• Utmelding gir ingen rett på refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent.

• For spørsmål og henvendelser angående betaling, send e-post til

sandvedturn@gmail.com


Permisjoner/sykemeldinger/legeerklæringer

• Permisjon kan gis til utøvere i særskilte tilfeller etter søknad. Begrunnet søknad sendes til sandvedturn@gmail.com

• Permisjoner gis kun for hele semester av gangen.

• Sykemeldinger/legeerklæringer må fremsettes så fort skaden har oppstått. Alle søknader behandles konfidensielt og individuelt.

• Medlemmet har kun rett på refusjon dersom legeerklæringen gjelder for mer enn halvgått semester.


Foto, video og sosiale medier

• Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening. Dette gjelder både for medlemmer, foresatte/tilskuere og andre – med mindre man deltar på en gruppe hvor det foreligger en særskilt tillatelse, eksempelvis medlemmer på våre

konkurransegrupper.

• Ved interne og eksterne arrangement kan det være tillat å filme og fotografere egne barn eller andre som har gitt en særskilt tillatelse til å bli avfotografert.

• Det er ikke tillatt å publisere nærbilder og/eller lett identifiserbare bilder av andre utøvere/personer på sosiale medier, nettsider eller annen deling uten at avbildede personer (foresatte dersom avbildede er barn) har gitt sitt samtykke.

• Bilder og film fra organisert aktivitet brukes som markedsføring i Sandved Turn sine offisielle kanaler, herunder blant annet hjemmeside, Instagram, Facebook og YouTube. Innhenting av samtykke til fotografering og publisering gjøres ved

påmelding i medlemssystemet. Det er kun et aktivt samtykke som er gjeldende. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake, enten muntlig eller skriftlig til administrasjonen. I slike tilfeller vil publiserte bilder og film slettes.

• Vi minner om at det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

• Sandved Turn er et innarbeidet varemerke tilhørende foreningen. Det er ikke tillatt å etablere kontoer, grupper, sider eller annet i sosiale medier hvor foreningens navn benyttes uten skriftlig samtykke fra foreningen.

Sikkerhetsregler

Alle medlemmer av Sandved Turn plikter å følge våre sikkerhetsregler. Brudd på reglene kan medføre utestenging fra Sandved Turn uten refusjon av treningsavgift og medlemskontingent.

• Sandved Turn er et rent idrettslag, og har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener hos oss.

• Det er ikke lov med tobakk, alkohol eller andre rusmidler i våre treningsanlegg.

• Medlemmer, foresatte eller andre som er påvirket av rusmidler vil bli henvist ut av våre treningsanlegg.

• Våre ansatte trenere har det sportslige ansvaret for alle våre aktiviteter. Alle gymnaster og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne og andre ansatte.

• Ingen skal begynne trening uten en trener fra Sandved Turn til stede.

• Kun de som deltar på partiene skal oppholde seg på treningsflaten. Foresatte, søsken og andre må oppholde seg andre steder.

• Alle er ansvarlig for å ta vare på våre treningsfasiliteter, inkludert treningsutstyr og annet inventar i våre fellesområder.

• Når man forlater hallen skal den være ryddig. Trenere har ansvaret for å veilede gymnastene hvor løst utstyr skal plasseres ved endt trening. Det skal settes av tid til rydding ved behov på slutten av treningen.

• Vannflasker skal settes i garderober eller på anviste plasser i hallen. Mat er ikke tillatt inne i hallen. Det er ikke tillat å trene med tyggegummi eller snus.

• Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy. Langt hår må settes opp i strikk. Det skal ikke benyttes innesko under trening. Vi turner barbeint eller med antiskli-sokker.

• Foresatte som er med på foreldre&barn-parti skal ha egnet treningstøy.

• Alle som deltar i aktivitet må ta av klokker, smykker og annet som kan bidra til skade på utøver og/eller trener.

• Alle må utvise forsiktighet ved trening i hallen, da det innebærer en risiko ved å trene i apparatene. Trening skal kun skje ved tilsyn av trener.

• Bruk av trampoliner er kun tillatt under tilsyn og veiledning av trener.